Importera tabelldata, dissolve

Import av tabelldata och sammanslagning av data i ArcGIS
Det finns stora mängder data i tabellformat (t.ex. dbf och xls) i världen som kan användas i GIS-sammanhang. Här demonstreras hur Statistikcentralens avgiftsfria data kan laddas ned och kopplas ihop med Lantmäteriverkets avgiftsfria kartmaterial. Dessutom visas hur man kan slå ihop intilliggande polygoner till ett enda objekt.


Import av Exceldata
I den här videon visas hur man importerar data från en Exceltabell och skapar ett punktskikt utgående från koordinater som finns i två kolumner i tabellen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *