Select Page

Vindkraftverk

Var kan man placera ett vindkraftverk med hänsyn till olika begränsningar?

 

Många typer av samhällsfunktioner och markanvändningsformer kan av olika anledningar inte placeras var som helst. Det kan finnas fysiska hinder som olämplig mark eller topografi eller existerande markanvändningsformer som utesluter eller konkurrerar med den planerade.

I fråga om vindkraftverk har vi ekonomiska överväganden som närhet till väg och befintligt elnät och givetvis medelvindhastigheterna som i sin tur påverkas av topografi och olika typer av vegetation och konstruktioner som minskar vindhastigheten. Dessutom har vindkraftverk en stark visuell inverkan på landskapet och avger också en del störande ljud i sin närmaste omgivning. Slutligen kan djurlivet, speciellt fågellivet påverkas genom att vingarna roterar med sådan hastighet att fåglarna inte hinner reagera.

Slutresultatet av en sådan här analys presenteras lämpligen i en karta där det finns en tillräckligt noggrann bakgrundskarta, och på den tydligt visualiserat vilka områden som är lämpliga och vilka inte. Olika grader av lämplighet kan också visualiseras som zoner, t.ex. beroende på den potentiella energiproduktionen.

 

Material

För att göra en fullständig analys behövs en mängd olika data, varav ekologiska data kan vara de svåraste att få fram. Åtminstone följande lager behövs:

 

Elnät TDB
Vägnät TDB
Bostadshus TDB
Vindkarta Vindatlas
Skyddsområden TDB

 

Metoder

Analysen är lämpligast att göra som kombinerad vektor- och rasteranalys. Geobearbetnings(geoprocessing)metoder som lämpar sig är buffring och klippning och avstånds- respektive attributbaserade urval.

 

Uppdrag

Gör en analys som visar vilka områden som är tänkbara för anläggning av vindkraftverk och bland dessa, de områden där det med 100 m höga vindkraftverk går att producera över xxxx MWh per år och kraftverk, utgående från Meteorologiska institutets data (Vindatlas). Inga bostadshus får ligga närmare ett vindkraftverk än 750 meter (kravet ligger i allmänhet mellan 500 och 1000 meter). Det skall finnas bilväg inom 500 meter och en högspänningsledning (minst xx kV) inom 1000 meter.

Förslag till arbetsflöde

  1. Ta in de lager från TDB som behövs (LV,RP,SP).
  2. Ladda ned data i tabellform från Vindatlas över det område du behöver (länk till mikrovideo).
  3. Städa med hjälp av Excel eller motsvarande upp filen så att den innehåller de data du är intresserad av (mikrovideo). Ta in i GIS-programmet i form av punkter och interpolera med hjälp av xxxx. Sätt rasterstorleken till t.ex. 50 meter. Klassificera rastret i två klasser med värden över respektive under xxxxx
  4. Välj ut högspänningslinjerna, vägnätet och bostadshusen från respektive lager.
  5. Buffra bostadshusen (750 m), lös ut buffertområdena. Buffra också vägarna och högspänningsledningarna med de värden som angetts ovan.
  6. Symbolisera lagren på lämpligt sätt så att det är lätt att se var de potentiella vinkraftverken kunde placeras.