Select Page

Bildanalys

Bildanalys
Bildanalys är en del av GIS. Ofta är det flygbilder eller satellitbilder som analyseras. Bilder är i rasterformat, dvs. består av pixlar, där varje pixel har ett värde. Värdena används för att klassificera eller välja ut t.ex. olika typer av vegetation.