Select Page

Hur bestämma gränserna för ett planerat naturskyddsområde?

[threecol_two]

Det här casefallet baserar sig på äkta data och ett reellt problem.

På ön Palawan, den västligaste ön på Filippinerna, startade man år 1995 ett stort EU-projekt med målet att skydda det sista större, oförstörda området med regnskog på Filippinerna. Uppdraget för projektets GIS-grupp blev att med hjälp av satellitbilder, olika slags karteringar (bl.a. med hjälp av GPS) och slutligen en GIS-analys fastslå vilket område som borde skyddas, utgående från vissa kriterier. Parallellt med fältarbetet och GIS-analysen arbetade man tillsammans med berörda bybor i en så kallad PGIS-process (Participatory GIS).

 

Produkt

En karta som visar de områden som fyller samtliga kriterier på en gång och där man också ser gränserna för avrinningsområdet (gränserna finns i lagret Catchment.shp). Kartan skall kunna användas som beslutsstöd för diskussioner och beslut om var nationalparkens gränser borde dras. Bedöm vilka kartelement som behövs på kartan.

Följande kriterier gäller för de områden som skall tas med:

  1. ligger på över 500 m höjd
  2. ligger längre än 1 000 m från närmaste hus
  3. har en lutning lika med eller över 36%
  4. är skogsbeklädda (primary eller secondary forest)
Metoder och material

Uppdraget förutsätter att man först gör lämpliga urval utgående från information som finns i attributtabellerna och sedan klippning och buffring av lager så att de områden som återstår utgör sådana som fyller samtliga krav (kriterier) som man har satt för naturskyddsområdet.

Det behövs två olika typer av klippningsverktyg: ett som lämnar kvar de delar av polygoner som överlappar i två olika vektorlager (t.ex. områden med naturskog som samtidigt har en lutning på över 36 %), och ett som klipper bort de delar som överlappar (bufferten runt husen). I QGIS är det verktygen Skärning respektive Differens som gäller, i ArcGIS Clip respektive  Erase.

[hr]

Ladda ned de dataset som behövs genom att klicka på länken i högra spalten. Materialet gäller en kommun, Pulot, och har ett koordinatsystem där enheten är meter.

MetadataAdd a Tooltip Text till några av lagren:

I lagret Elevation.shp innebär GRIDCODE höjden över havet i hundratals meter (7 = 600-700 m öh)

I lagret Slope.shp innebär GRIDCODE (och SLP)  lutningsklasser där 1 = 0-18%, 2 = 18-36%, 3 = 36-50% och 4= >50%

I lagret Landcover.shp innebär GRIDCODE olika vegetationsklasser där 1 betyder Primary forest (naturskog) och 2 Secondary forest (en ny trädgeneration efter en tidigare avverkning)

Attributtabellerna i River.shp, Houses.shp och Catchment.shp innehåller inga användbara data.

[/threecol_two] [threecol_one_last]

 

[mapsmarker marker=”4″]

 

Bakgrundsinfo

 

Projektdata

 

Video

 

[/threecol_one_last]