Select Page

Slutuppgift, grundkursen 2012

Slutuppgift GIS grundkurs 2012

Grundvattenområden och CORINE Land Cover 2006

 

Läs först noga igenom och se till att du får allt det som frågas efter uppgiften med i ditt svar som består av en kartdel samt så många rader text du tycker är nödvändigt. Kartan och det övriga som frågas efter i uppgiften skall finnas i rapporten, dvs. du behöver lämna in en enda fil i pdf-format. Sänd uppgifterna till både mnumers@abo.fi och romi.rancken@novia.fi.

De data du behöver finns i kursmappen \\pcpub\klasserna\GIS\bildanalys. För information om datamängderna kan du besöka Paikkatietolainaamo och bekanta dig med datamängderna. För detta behövs inte att du registrerar dig. Information om de två skikten (klicka på skiktets namn) finns i mappen Suomen ympäristökeskus under karttahaku (du får leta lite…).

Data som behövs:

 

CORINE Land Cover 2000 i Vektorformat (sydvästra Finland): \\pcpub\klasserna\GIS\bildanalys\clc_eu25ha.shp

  • Grundvattenområden i vektorformat (sydvästra Finland): \\pcpub\klasserna\GIS\bildanalys\CORINE\pohjavesialueet.shp

 

Förberedande arbete

 

1)      Skikten saknar koordinatdefinitioner. Du kan i alla fall dra slutsatsen om viket koordinatsystem skikten har. Vilket är det? När du tagit in skikten i ArcMap bör du göra koordinatdefinitionerna lokalt (i kartfönstret). Beskriv hur du gjorde detta.

 

2)      Du kan symbolisera CORINE:s naturtyper för hand enligt eget tycke, men du kan även importera färdiga (officiella) symboldefinitioner som finns i en ”ArcView legend file” (det här är en ålderdomlig filtyp, men den fungerar fortfarande i ArcGIS 10. Nuförtiden används sk lyr-filer för att spara symbologin för ett kartskikt).  Gör så här: Under Symbology-fliken i ArcMap hittar du knappen Import Symbology. Klicka för Import symbology definitions… Symbolfilen *.avl  finns i CORINE mappen.  Leta dig alltså fram till denna map. Du hittar både engelska och finska symboldefinitioner. Du kan lämpligen använda finska för level 3 (den exaktaste).

 

 

 

 

 

 

Analysen

 

Ta reda på vilka typer av områden (naturtyper) grundvattenområdena och de grundvattenbildande områdena finns på i sydvästra Finland. Använd den klassindelning som används i CORINE:s tredje nivås klassindelning. Redogör för områdesklassernas (naturtypernas) fördelning i grundvattenområdena genom att ange den totala ytan för var och en av naturtyperna i en lämplig ytenhet. Rapportera för analysområdets hela omfattning, vilken är densamma som grundvattenskiktets omfattning. Obs! Efter en klipping måste ytorna i det klippta skiktet räknas om, de tidigare arealuppgifterna i attributtabellen stämmer inte längre. Area per naturtyp kan räknas ut på många sätt. Ifall du av någon orsak vill exportera attributtabellens data exempelvis till Excel, klicka då (med attributtabellen öppen) på Options och Export data. Filen blir i *.dbf format som Excel kan läsa.

 

Redogör kort för hur du processat dina data, det räcker med Jag klippte (ArcToolbox) skikt x1 med skikt x2 resultatet av denna klippning x3 använde jag till att….

 

Om du vet hur du i princip borde gått till väga för att få rätt resultat, men av en eller annan orsak inte lyckats med det kan du illustrera eller beskriva processen, det är bättre än att lämna uppgiften ogjord.

 

 

 

En presentationsduglig karta

 

När du gjort din analys skall du göra en karta i vilken följande ingår:

 

  • Nordpil
  • Skalstock
  • Teckenförklaring

Du behöver inte göra en karta över hela området, du kan välja ut en lämplig representativ mindre del.  Huvudsaken att du gjort analysen (arealuträkningarna) på hela området.

 

Du har tid 15 december (detta år).