Select Page

Slutuppgift, grundkursen i GIS 2017

Slutuppgift GIS grundkurs 2017

Grundvattenområden och CORINE Land Cover 2012 i sydvästra Finland

Ditt svar på uppgiften ska bestå av en kartdel samt så många rader text som du tycker är nödvändigt. Kartan och det övriga som frågas efter i uppgiften skall finnas i rapporten, dvs. du ska lämna in en enda fil i pdf-format. Sänd uppgifterna till både mnumers@abo.fi och romi.rancken@gmail.com.

De data du behöver finns på http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot

  1. CORINE Land Cover 2012 i shapeformat
  2. Grundvattenområden i shapeformat: pohjavesialueet

För information om datamängderna (innehållet i filerna) kan du besöka Sykes metadataportal, där du hittar information om de olika klasserna under “Lisätiedot”. Du kan också titta på en färdig rasterkarta i WMS-format som du kan ta in i ArcMap eller QGIS via WMS-funktionen:
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_Maanpeite/MapServer/WmsServer
WMS-funktionen hittar du i ArcMap längst ner i Catalog-fönstret, och i QGIS klickar du på WMS-knappen till vänster i huvudfönstret.

Förberedande arbete

1)      Skiktena är stora, räknat i megabyte, eftersom de täcker hela Finland. Välj ut ett område som ungefär täcker området sydväst om linjen Kristinestad till Helsingfors och spara som två nya skikt så blir det mycket lättare att jobba med materialet. Du kan antingen göra ett manuellt val eller rita en polygon som täcker området och använda den för urvalet.

2)      Du kan symbolisera CORINE:s naturtyper för hand enligt eget tycke, men du kan också importera färdiga (officiella) symboldefinitioner som finns i en ”ArcView legend file” (det här är en ålderdomlig filtyp, men den fungerar fortfarande i ArcGIS 10. Nuförtiden används som nämnt under lektionerna lyr-filer för att spara symbologin för ett kartskikt).
Gör så här: Under Symbology-fliken i ArcMap hittar du knappen Import Symbology. Klicka för Import symbology definitions… Symbolfilen *.avl  finns i CORINE-mappen på servern. Du hittar både engelska och finska symboldefinitioner. Du kan lämpligen använda finska för level 3 (den exaktaste).

För QGIS finns ingen motsvarande QML-fil, utan du får symbolisera skiktena själv.

 

Analysen

Ta reda på vilka typer av områden (naturtyper) som grundvattenområdena och de grundvattenbildande områdena finns på i sydvästra Finland. Använd den klassindelning som används i CORINE:s tredje nivås klassindelning. Redogör för områdesklassernas (naturtypernas) fördelning i grundvattenområdena genom att ange den totala ytan för var och en av naturtyperna i hektar. Rapportera för analysområdets hela omfattning. Obs! Efter en klippning måste ytorna i det klippta skiktet räknas om, de tidigare arealuppgifterna i attributtabellen stämmer inte längre.

Area per naturtyp kan räknas ut på många sätt. Ifall du av någon orsak vill exportera attributtabellens data exempelvis till Excel, klicka då (med attributtabellen öppen i ArcMap) på Options och Export data. Filen blir i *.dbf format som Excel kan läsa. I QGIS kan du välja Lager – Spara som… – Open Document Kalkylark format.

Redogör kort för hur du processat dina data, det räcker med Jag klippte (ArcToolbox) skikt x1 med skikt x2 resultatet av denna klippning x3 använde jag till att….

En presentationsduglig karta

När du gjort din analys skall du göra en karta i vilken följande ingår:

  • Nordpil
  • Skalstock
  • Teckenförklaring

Du behöver inte göra en karta över hela området, du kan välja ut en lämplig representativ mindre del.  Huvudsaken att du gjort analysen (arealuträkningarna) på hela området.

Du har tid 15 december (detta år).