Select Page

Uppgift 1

Ritning i ArcMap          RR 7.10.2017

Skapa en figurkarta

 1. Öppna ArcMap och ta in ett bildraster att ha som bakgrund genom att gå till File – Add Data – Add Basemap och välj  Imagery.
 2. Använd knappen Go to XY, ställ in enheten till Meters (pilen längst till höger) och skriv in longituden (X) 2 732 792 och latituden (Y) 8 455 656. Klicka på Add Point och zooma in till skalan 1:10 000, ungefär. Du hamnar norr om Käringmossen i Hforstrakten.
 3. Skapa ett nytt kartskikt (polygon)  genom att högerklicka på din Geodatabas (Default.gdb) i Catalog och välja New – Feature Class (Feature Class betyder helt enkelt ett kartskikt). Kalla skiktet Figurer, klicka på Next och välj  WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) (EPGS 3857) och klicka dig sedan vidare genom fönstren till du kommer till Field Name/Data Type-tabellen. Det är en översikt över skiktets attributtabell, och här skall vi sätta in några nya datafält (kolumnrubriker). Klicka i rutan under Shape och skriv Figurnr och sedan på samma rad, men i kolumnen Data Type Short Integer (=heltal upp till 9999). Skapa tre fält till som du kallar Skogstyp, Vol_ha, Alder. Den första skall ha datatypen Text, de andra Short Integer igen. Klicka sedan på Finish och nya skiktet kommer att synas både i Catalog och i innehållsförteckningen till vänster i ArcMapfönstret.
 4. Zooma in lagom på flygbilden så att du tydligt ser skogsfigurernas former. Aktivera editeringsverktygsbalken (Editor Toolbar) och klicka på Editor – Start editing. Då dyker ett nytt fönster ”Create Features” upp längst till höger. Klicka på ditt skikts namn och sedan på Polygon i Construction Tools-panelen längre ned. Nu är du färdig att börja rita polygoner.
 5. När du ritat den första figuren ska du använda verktyget AutoComplete Polygon längst ned i Construction Tools för att nästa figur skall få en gemensam gräns till den första polygonen. Använd vidhäftningsverktyget (Editor – Snapping – Snapping Toolbar), kryssa för Vertex och Edge snapping) för att få figurerna att fästa snyggt vid varandra. Rita figur nr 2 och dubbelklicka för att avsluta då du kommit till en lämplig punkt på figur 1 där du vill att figur 2 skall ansluta. Gör ytterligare 3 figurer på samma sätt. Spara sedan din ritning (Editor – Save Edits).

 

Att arbeta med attributtabelllen

 

 1. Ta fram attributtabellen (högerklicka på skiktet Figurer i innehållsförteckningen, välj Open Attribute Table). Skiktet är fortfarande i editeringsläge vilket betyder att du kan fylla i värden i attributtabellen. Fyll i Fignr-kolumnen figurens nummer (1-5) och fyll sedan skogstypskolumnen med godtyckliga skogstyper (CT, VT, MT, OMT…). Skriv in värden mellan 30 och 300 i följande kolumn och mellan 25 och 100 i den sista kolumnen, litet beroende på hur skogen ser ut (äldre träd=större volym).
 2. Spara och kontrollera med infoverktyget att de nyligen insatta värdena visas då du klickar på en figur.
 3. Symbolisera figurerna så att de får olika mörk, grön färg på basen av virkesvolymen per ha. Gör figurerna 30 % genomskinliga (dubbelklicka på skiktets namn i innehållsförteckningen, välj Display-fliken och ändra Transparent … %)
 4. Längst till höger ser du två kolumner som uppstått automatiskt. Shape Length betyder omkretsen på respektive polygon i meter, Shape area arealen i kvadratmeter, eftersom koordinatsystemets enhet är i meter. Avsluta editeringen (Editor – Stop editing) och gör en ny kolumn som du kallar Areal_Ha, högerklicka på kolumnrubriken, välj Field Calculator, dubbelklicka på Shape_Area, klicka sedan på / (divisionstecknet) och skriv till slut in 10000 och tryck på OK. Nu har du arealen i hektar.
 5. Räkna nu ut hur mycket virke det finns per figur. Börja igen med att skapa en ny kolumn, kalla den Vol_fig och gör den till Short Integer-typ. Högerklicka på kolumnrubriken, välj Field Calculator, radera din gamla kalkyl ifall den finns kvar, dubbelklicka på Areal_Ha i kolumnlisten, klicka på multiplikationssymbolen, dubbelklicka på Vol_ha.
 6. Ta sedan reda på vad den totala virkesvolymen är genom att högerklicka på kolumnrubriken och välja Statistics… Sum anger totalmängden.

 

 

Närhetsanalys

 1. Skapa en ny shapefil av punkttyp (högerklicka på det ställe där du vill spara filen, t.ex. den automatiskt skapade mappen på ditt hemområde Home – ArcGIS, välj New – Shapefile), kalla den “Trees” och placera ut 10 punkter spridda på olika figurer. Symbolisera dem så att symbolerna liknar träd. (Ladda in symbolbiblioteket ”Environmental” genom att dubbelklicka på punktsymbolen i innehållsförteckningen, välj Style References och sedan kryssa för Environmental. Välj sedan en trädsymbol).
 2. Rita ut en väg (linje) som går genom figurerna med hjälp av de grafiska verktygen (nere till vänster i programfönstret). När du ritat vägen skall du spara den och samtidigt konvertera den från grafik till en shapefil. Det gör du genom att klicka på knappen Drawing nere till vänster och välja Convert Graphics To Features (med features menas i ArcMap vanligen olika typer av objekt, som punkter, linjer och polygoner). Acceptera de alternativ ArcMap ger i övre delen av dialogrutan, men ändra den plats där shapefilen skall sparas (Output shapefile or feature class) så att den kommer i din egen mapp, och kalla filen Road.shp. Du kan också kryssa för Automatically delete graphics after conversion. I dialogrutan som dyker upp efter att du klickat på OK (Do you want to add the exported data as a layer?) svarar du ”Yes”.
 3. Kicka på Selection – Select by location och bygg upp ett frågeuttryck som markerar de träd (punkter) som ligger närmare vägen än 100 meter. Spara de utvalda träden som ett nytt skikt genom att högerklicka på skiktets namn, välja Selection och sedan Create Layer From Selected Features. Då uppstår ett nytt, icke-permanent (det är ännu inte sparat) skikt i innehållsförteckningen, som sedan kan sparas genom att igen högerklicka på skiktets namn, gå till Data – Export Data och välja att spara antingen i din geodatabas eller som en shapefil.

 

Buffring och klippning

 1. Buffring kan göras antingen genom att öppna ArcToolbox och välja Analysis Tools – Proximity – Buffer eller genom att ta fram buffringsknappen genom att välja Tools – Customize – Commands – Tools och dra buffringsknappen  till något verktygsfält.
 2. Klippning görs genom att använda ArcToolboxvertyget  Analysis Tools – Extract – Clip.
 3. Skapa en 10 meters buffert på vardera sidan av vägen du gjorde tidigare och använd det nyskapade buffertskiktet för att klippa ut den del av figurerna som hamnar under bufferten.
 4. Räkna på samma sätt som tidigare ut arealen på de urklippta delarna och räkna sedan ut hur mycket virke det (sannolikt) finns på de områdena.


Överlagring

 1. Gör en s.k. överlagring (Spatial Overlay) som överför värden från ett skikt till ett annat. I det här fallet ska vi överföra uppgifterna om skogstyp till punkterna i det ursprungliga punktskitet med träd. Högerklicka på punktskiktet i innehållsförteckningen och välj Joins and relate – Join… Du skall “Join data from another layer based on spatial location“.
 2. Gör överlagringen och kontrollera att kolumnerna förts över till det nya skiktets attributtabell.

Ändra koordinatsystemet till det finländska

Ändra koordinatsystemet för vyn (högerklicka på kartan, välj Data Frame properties) och välj EUREF_FIN_TM35FIN under Coordinate System – Predefined – Projected Coordinate Systems. När du har EUREF_FIN_TM35FIN markerat i listan kan du klicka på Add To Favorites så kommer ArcGIS (ev.) ihåg koordinatsystemet som ett bokmärke (Favorite) vilket gör det lättare att komma åt det nästa gång.