Select Page

Uppgift: Volymberäkning

Om man har en terrängmodell kan man göra volymberäkningar som behövs t.ex. i samband med vägbyggen, gruvdrift och planering och övervakning av grustäktsverksamhet. Man kan använda både Spatial Analyst (Cut Fill) och 3D Analyst (Surface Volume) för det här.

Principen för volymberäkning baserar sig på att man har modell av terrängen som den är och en modell för hur den kommer att se ut efter en vidtagen åtgärd – t.ex. ett vägbygge. I det här sammanhanget kan begreppet “voxel” användas, en voxel kan förstås som en “pixel med volym”. Om en pixel är t.ex. 1×1 meter är den motsvarande voxeln 1x1x1 m = 1 m3. Om man gräver ut ett område till 5 meters djup, uppstår för varje kvadratmeter 5 kubikmeter jordmassa. Det är den här enkla logiken volymuträkning i ArcGIS också baserar sig på.

Uppgift

Uppgiften baserar sig på ett tvåmeters höjdraster, K3443F som är nedladdat från Lantmäteriverkets nedladdningstjänst. Ta in höjdrasteret i ArcMap, gör det halvt genomskinligt och ta sedan in också bakgrundskartan Imagery eller Lantmäteriverkets flygbild som WMS-tjänst: http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?. I norra ändan av rastret och som sträcker sig från SW till NE ser du en bergsrygg och du ser också att bergsbrytningen redan är påbörjad.

Skapa en ny shapefile eller “feature class” i geodatabasen och rita en polygon som täcker ungefär hälften av den sydvästra ännu inte bortsprängda delen av bergsryggen.

Använd polygonen för att klippa ut ett mindre raster (Extract by mask).

Skapa också ett nytt raster genom att konvertera polygonen till ett raster med 2 meters rasterceller. Se till att rastercellerna har värdet 25: det kan göras antingen genom att skapa ett nytt sifferfält i attributtabellen för polygonen och sätta in värdet 25 där oc sedan utnyttja det värdet vid konverteringen, eller genom att omklassificera (Reclass) rastret i efterskott.

Använd Cut Fill för att räkna ut den volym av berget som finns på över 25 m ovanom havsytan, det är den vi skall spränga bort. Du behöver båda de raster du skapat för den här operationen. Volymen får du sedan fram när du öppnar attributtabellen till det raster som den ovanstående operationen ger upphov till.

 

Exportera ditt ursprungliga raster till KMZ-format genom att använda verktyget Conversion Tools – To KML – Layer to KML. Sätt Layer output scale till 5000 och kryssa för Return single composite image om den inte är förkryssad från förut. Kolla upp hur det hela ser ut i Google Earth.

Hur analysen går till i 3D Analyst kan du titta på i videon här.